രോഗികൾക്ക് വന്നപണം തടഞ്ഞുവച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുക പ്രതികരിക്കുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യൂ..

രോഗികൾക്ക് വന്നപണം തടഞ്ഞുവച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കു ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുക പ്രതികരിക്കുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യൂ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *